Prohlášení o ochraně osobních údajů klientů

Společnost zaručuje ochranu práv a svobod klientů při zpracování jejich osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromý život, osobního a rodinného soukromí, a to v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost získává osobní údaje od klientů dobrovolně, a to za účelem výkonu služby z portfoliového spektra činností. Při stanovení rozsahu a obsahu osobních údajů se společnost řídí přiměřenou nutností a dále účelem jejich zpracování na základě legislativních předpisů o ochraně osobních údajů.

  • Subjekt ochrany osobních údajů - fyzická osoba, která je přímo nebo nepřímo osobními údaji určena
  • Osobní údaje - veškeré informace týkající se údaji přímo nebo nepřímo určené osobě (subjekt ochrany osobních údajů)

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se provádí pouze se souhlasem subjektu ochrany osobních údajů nebo z jiných zákonných důvodů. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně pro účely poskytnutí požadovaných služeb z portfoliového spektra služeb. Osobní údaje nesmí být použity pro jiný účel, než pro jaký byly klientem poskytnuty. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv činnost (operace) nebo soubor činností (operací) souvisejících s nakládáním s osobními údaji, a to za použití výpočetní techniky nebo bez ní, jako je: získávání, ukládání, třídění, shromažďování, uchování, aktualizace (obnovy, změny), použití, předání, anonymizace, zablokování, smazání nebo zničení. Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanoveními vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana získaných osobních údajů je pro společnost závazná. Pořádek zpracování osobních údajů je přísně regulován, chráněn moderními přístroji a programy proti neoprávněnému nebo náhodného přístupu, zničení, úpravám, blokování, kopírování, poskytnutí, šíření, jakož i další protizákonné činnosti. Společnost zajišťuje důvěrnost osobních údajů a zavazuje se je neposkytovat třetím stranám bez souhlasu subjektu ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám pouze pro účely související s poskytováním požadované služby a pouze se souhlasem subjektu ochrany osobních údajů. Osobní údaje poskytuje společnost za podmínky dodržení jejich důvěrnosti. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, které nesouvisejí s poskytováním požadované služby. V případě, že společnost se souhlasem subjektu ochrany osobních údajů předá tyto údaje ke zpracování třetí osobě na základě smlouvy, nezbavuje ji to odpovědnosti ochrany osobních údajů.

Poskytnutí informací o osobních údajích

Na osobní žádost klienta poskytne společnost informace o všech uložených osobních údajích žadatele. Poskytování osobních údajů na žádost zákonných zástupců nebo plné moci subjektu osobních údajů není přípustné.

Naše identita

 

 RED-X, s.r.o., IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938
CZECH REPUBLIC

Naši klienti

•  Automobilové nadnárodní koncerny
•  Bezpečnostní a ozbrojené složky
•  Dopravní a spediční společnosti
•  Energetické nadnárodní koncerny
•  Finanční a investiční společnosti
•  Nemocnice a zdravotnická zařízení
•  Nevládní organizace a korporace
•  Obchodní a výrobní společnosti
•  Privátní a rodinný sektor klientů
•  Státní organizace a instituce
•  Tisková média a TV společnosti
•  Univerzitní a vzdělávací instituce